Pink-Wink zawiera treści erotyczne dla osób dorosłych. Pozostając na stronie oświadczasz, że jesteś pełnoletni (+18) zgodnie z polskim prawem.

Wpisz interesujący cię produkt

Regulamin Sklepu Pink-Wink

Regulamin sklepu internetowego Pink-Wink

§1 DEFINICJE

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5. PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

§ 6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 7. REKLAMACJE

§ 8.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 9. INFORMACJE DODATKOWE

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

§ 1 Definicje

1.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.pink-wink.com świadczący usługi drogą elektroniczną.

2.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA-ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

5.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6.SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pink-wink.com , na którym klient składa zamówienie.

7.KLIENT,KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

8.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

9.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agnieszka Smojłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS-WINK Agnieszka Samojłowicz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres do doręczeń ul. Juliusza Osterwy 31, 92-620 Łódź ; NIP: 7292618867; REGON: 382636450, adres poczty elektronicznej: info@pink-wink.com i numer telefonu: +48 791602583

10.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11.CENA – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13.REJESTRACJA– utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

14.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16.DOSTAWA – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

17.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest ukierunkowany do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania z tej usługi elektronicznej.

2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

3.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pink-wink.com prowadzony jest przez Agnieszkę Samojłowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AS-WINK Agnieszka Samojłowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres do doręczeń ul. Juliusza Osterwy 31 92-620 Łódź ; NIP: 7292618867; REGON: 382636450; adres poczty elektronicznej: info@pink-wink.com i numer telefonu: +48 791602583

4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym, według niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, a także dokonywanie zakupów i związane z tym podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną,mając na uwadze wyjątki wskazane w polityce prywatności.

5. Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.pink-wink.com w szczególności reguluje warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Określa zasady i tryb postępowania reklamacyjnego oraz korzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez klienta bez podania przyczyny.

§ 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, usługi te są całkowicie bezpłatne

2. Do korzystania ze sklepu internetowego należy spełnić minimalne warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca. W celu korzystania ze sklepu trzeba posiadać dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz posiadać dostęp do aktywnej poczty elektronicznej. Przeglądarki internetowa umożliwiające korzystanie ze sklepu to: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz należy włączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Konto Klienta to umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawartą z użytkownikiem w momencie dokonania rejestracji i polega ona na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. Do dokonania rejestracji konta należy podać w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, mail oraz hasło. Klient dokonując rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem konta takich jak:lista życzeń, historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest realizacja zamówienia oraz korzystanie z dodatkowych informacji o aktualnych promocjach, nowościach jeśli wyraził zgodę na Newsletter. Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

4. Usługa Interaktywnego Formularza to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu formularza rejestracji klienta, która umożliwia złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym i zostaje zawarta w momencie dodania produktu do koszyka.Umowa ta zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia. W formularzu należy podać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, telefon,ulica, nr domu,miasto,kod pocztowy oraz województwo.

5.Newsletter to usługa elektroniczna,która następuje po podaniu w zakładce Newsletter zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej do przesyłania kolejnych edycji Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać zaznaczając odpowiedniego checkboxa podczas składania Zamówienia – z momencie złożenia Zamówienia Usługobiorca jest zapisywany na Newsletter. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony z możliwością wypisania czyli rezygnacji z przywileju informacji bieżących, a także związanym z możliwością otrzymania indywidualnego rabatu.

6.Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pink-wink.com lub też pisemnie na adres: Łódź 92-620, ul. Juliusza Osterwy 31

7. Usługobiorca zobowiązany jest do użytkowania Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając w poszanowaniu dobra osobiste oraz prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego ( oprócz procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca wkłada za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pink-wink.com lub w formie pisemnej na adres: Łódź 92-620, ul. Juliusza Osterwy 31. Usługodawca rozpatruje powyższą reklamację niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisma.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza wpłynięcie i przyjmuje go do realizacji. W momencie wyświetlenia informacji na Sklepie Internetowym o otrzymaniu zamówienia i rozpoczęciu realizacji po zakończonym procesie składnia zamówienia uznaje się zawarcie Umowy Sprzedaży między stronami. Sprzedawca informuję dodatkowo Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanej przy składaniu zamówienia potwierdzając jego złożenie i rozpoczęcie realizacji.

2. Całkowita wartość zamówienia jest zależna nie tylko od Cen Produktów w Sklepie Internetowym, które podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej wartości zamówienia decydują również koszty związane z dostawą Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a także inne koszta. O obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o zamówieniu oraz przesłanie dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5. PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

1.Z tytułu wykonywania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu wartość (cena towarów oraz koszt ich wysyłki),płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy ( mBank S.A. z numerem rachunku: 90 1140 2004 0000 3702 7851 2269).Klient może skorzystać również z płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Formy płatności. Rozliczenia

   2.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

   3. Obowiązujący termin płatności w przypadku wybrania przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za pobraniem zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

   4. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w niektóre miejsca za granicą wskazane w zakładce Dostawa produktów. Usługa ta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.Koszty dostawy produktów są umieszczone w sklepie internetowym w zakładce Dostawa produktów oraz w podczas składania Zamówienia, a także w momencie potwierdzania woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient może wybrać dobrowolnie sposób dostawy z możliwości jakie daje Sprzedawca. Dostępne sposoby dostawy to: Przesyłka kurierska,Paczkomaty InPost, przesyłka pocztowa, przesyłka pobraniowa jest możliwa tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej, natomiast przesyłki do wybranych krajów zagranicznych realizowane są przez kuriera DHL lub Pocztę Polską.

   5.Termin dostawy Produktów do Klienta może nastąpić do 24 Dni Roboczych, w przypadku gdy w opisie konkretnego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia jest podany krótszy termin. Gdy produkty w zamówieniu mają rozbieżne terminy dostawy, wiążący jest najdłuższy podany termin, ale nie może przekroczyć on 24 Dni Roboczych. Rozpoczęcie terminu dostawy w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem,płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, następuje w dniu wpłynięcia całkowitej wartości Zamówienia na rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe Sprzedawcy.Termin dostawy liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, następuje gdy Klient wybierze jako sposób płatności- pobranie.

   § 6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Klient, zawierający umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niniejszej umowy. W procederze tym nie ponosi kosztów z wyjątkiem gdy, konsument zmniejszy wartość rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania. Konsument nie musi uzasadniać przyczyny odstąpienia od umowy, aby zachować termin należy wysłać stosowne oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na w formie elektronicznej na adres e-mail: info@pink-wink.com lub pisemnie na adres: ul. Juliusza Osterwy 31,92-620 Łódź. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta- wzór nie jest obowiązkowy do uznania odstąpienia.

   2. Termin trzydziestodniowy, w który konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub od innych umów, jest liczony od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy Sprzedaży, a gdy umowa dotyczy innych świadczeń - od dnia jej zawarcia. Umowy te w przypadku odstąpienia uważa się za niezawarte, to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Uznaje się, że Konsument ma prawo zmienić stan produktu tylko wtedy, gdy jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odstąpienia od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres korespondencyjny: ul. Juliusza Osterwy 31,92-620 Łódź. Do zachowania terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy oraz gdy sposób dostawy Produktu do Klienta był inny niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym,Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów.

   3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie uiszczone przez niego płatności łącznie z kosztem dostawy Produktu (oprócz dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Klienta sposobem dostawy innym od najtańszej dostępnej w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

   4.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

   4.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

   4.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

   4.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

   4.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   4.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

   4.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

   4.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów

   4.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

   4.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

   4.11. zawartej w drodze aukcji publicznej

   4.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

   4.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   § 7. REKLAMACJE

   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach (podstawa i zakres odpowiedzialności)określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt nieposiadający wad, natomiast gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ul. Juliusza Osterwy 31, 92-620 Łódź. Reklamacje można złożyć pisemnie na powyższy adres lub za pomocą wiadomości e-mail na adres shop@pink-wink.com.

   2. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, w szczególności danych kontaktowych składającego Reklamacje. Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady. W piśmie reklamacyjnym Klient podaje sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, albo oświadcza o obniżeniu ceny lub w ostateczności o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zalecenia podane powyżej są tylko sugerowaną formą sposobu reklamacji i nie mają wpływu na skuteczne rozpatrzenie Reklamacji przez Sprzedawcę, w przypadku gdy Klient opisze reklamacje produktu w inny niż zalecany sposób.

   3.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się we wskazanym terminie do sposobu, w jaki Klient żąda doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, uznaje się, że żądanie Klienta zostało przyjęte przez Sprzedawcę. W przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

   § 8.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   1. Poniższe punkty Regulaminu zawarte w tym paragrafie dotyczą tylko Klientów i Usługobiorców,którzy nie są konsumentami.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Klienci nie będący konsumentami mogą mieć ograniczone sposoby płatności przez Sprzedawce, może on również wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i jest to niezależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

   2. W momencie przekazania Produktu przewoźnikowi na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem, a także niebezpieczeństwo nieumyślnej utraty lub zniszczenia Produktu. Sprzedawca w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, ubytki oraz całkowitą utratę Produktu, które nastąpiło po przekazaniu go przewoźnikowi, aż do otrzymania przez Klienta oraz za wszelkie uchybienia czasowe w przewozie dostawy.Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i we wskazany sposób przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia przez niego ubytku lub uszkodzenia Produktu podczas transportu na kliencie nie będącym konsumentem spoczywa obowiązek dokonania wszystkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

   3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w której została zawarta, w tym przypadku odstąpienie może odbyć się bez podania przyczyny.Klient nie będący konsumentem zgadza się na odstąpienie i nie wszczyna żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

   4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny za pośrednictwem przesłanego odpowiedniego oświadczenia do Usługobiorcy nie będącym konsumentem. Usługodawca(Sprzedawca) odpowiada tylko za typowe szkody, które zostaną przewidziane w momencie zawarcia Umowy sprzedaży oraz jednocześnie nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści w stosunku do Usługobiorcy(Klienta nie będącego konsumentem). Usługodawca(Sprzedawca) jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorcy(Klienta nie będącego konsumentem)w sposób ograniczony bez względu na podstawy prawne i obejmuje pojedyncze roszczenia jak i wszelkie roszczenia w sumie oraz obejmuje do wysokości uiszczonej ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży maksymalnie do kwoty jednego tysiąca złotych. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy dwiema stronami o których mowa w tym paragrafie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Usługodawcy(Sprzedawcy).

   § 9. INFORMACJE DODATKOWE

   1. Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu Internetowego( w tym logo, nazwa, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe) są chronione prawnie m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego ich właściciela.Znajdujące się w Sklepie Internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością innych podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

   2.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

   3. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

   a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

   b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

   c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   d) o treści: „ złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.”

   § 10 ZMIANA REGULAMINU

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Zmiany regulaminu będą dokonywane z ważnych przyczyn takich jak, zmiany przepisów prawa lub w sposobie płatności i dostawy.

   2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

   * W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Cena zestawu: %bundleSum%
   Anuluj