Pink-Wink zawiera treści erotyczne dla osób dorosłych. Pozostając na stronie oświadczasz, że jesteś pełnoletni (+18) zgodnie z polskim prawem.

Wpisz interesujący cię produkt

Polityka prywatności

Polityka prywatności - Wstęp

Twoje dane są dla nas bardzo ważne, dlatego nigdy ich nieudostępnimy , ani nie sprzedamy Dbamy o twoje bezpieczeństwo i chonimy wszelkie informacje osobowe naszych klientów.

Podczas składania zamówienia prosimy tylko o dane niezbędne do realizacji wysyłki i skontaktowania się z klientem. Dane te w każdej chwili podlegają prawu do zmiany lub usunięcia na prośbę klienta.

Informacje niezbędne do finalizacji zamówienia w sklepie Pink-Wink:

Imię i nazwisko

Pełen adres

Numer telefonu

E-mail

Administratorem powyższych danych osobowych jest firma AS-WINK Agnieszka Samojłowicz z adresem Łódź 92-620 ul. Juliusza Osterwy 31

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ochroną osób fizycznych w sprawie z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Posiadamy na stronie sklepu certyfikat SSL, który zabezpiecza Twoją wizytę w Pink- Wink. Certyfikat ten przede wszystkim szyfruje przesyłane dane i nie pozwala na ich odczytanie osobom trzecim

Płatności w sklepie Pink-Wink są realizowane za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy 24, który jest posiadaczem rygorystycznych standardów ochrony danych osobowych posiadaczy kart płatniczych (Certyfikat Jakości PCI DSS oraz SSL EV -szyfrowanie usług).My jako sprzedawca nie jesteśmy uprawnieni do wglądu w dane finansowe klientów na etapach płatności dokonywanych podczas realizacji zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PINK-WINK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma na celu informować, w związku z tym nie stanowi o obowiązkach dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera głównie zasady o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym - podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, które będą odnosić się do tych danych oraz informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Agnieszka Samojłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS-WINK Agnieszka Samojłowicz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Juliusza Osterwy, 92-620 Łódź; NIP: 7292618867; REGON: 382636450, adres poczty elektronicznej: info@pink-wink.com i numer telefonu: +48 791-602-583 - zwany dalej „Administratorem” będącym także Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i realizowanie zakupów jest czynnością dobrowolną. Podanie danych osobowych w celu dokonania tej transakcji przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wymogiem umownym tejże transakcji jest podanie wymaganych danych niezbednych do realizacji ( zakres danych wymagany do zawarcia umowy jest na stronie www.pink-wink.com, a także w regulaminie powyższego sklepu internetowego. W przypadku, gdy osoba zawierająca umowy ( sprzedaży lub o świadczenie Usług Internetowych) nie poda wymaganych danych osobowych, nastepstwem tego będzie brak zawarcia takiej umowy. Administrator ma również obowiązki ustawowe, które wynikają z przepisów prawa polskiego.

Administrator przetwarza dane osobowe do celów ewidencjonalnych ( np. w celu prowadzenia ksiąg podatkowych oraz rachunkowych) brak podania tych danych uniemożliwia wywiązanie się z nałożonych obowiązków a przedsiębiorce.

5. Administrator dokłada szczególnej troski do ochrony interesów osób oraz ich danych osobowych. Jest odpowiedzialny za przetwarzane dane i robi to zgodnie z prawem. Zbierane dane są poprawne i adekwatne do celów przetwarzania, a także gromadzone w postaci umożliwiającej rozpoznanie tych osób i przechowywane tylko w czasie niezbędnym do finalizacji celu przetwarzania. Administrator przetwarza dane zapewnijąc im należyte bezpieczeństwo (ochrone przed niezgodnym oraz niedozwolonym,a także przypadkową utratą) zgodne z prawem. Za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych lub technicznych zapobiega przypadkowej utracie,zniszczeniu oraz uszkodzeniu jakichkolwiek danych, które zbiera są tylko dla konkretnych celów zgonie z prawem i nie ulegają dalszemu przetwarzniu niezgodnemu z tymi celami.

6. Zaliczając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz niebezpieczeństwo naruszenia praw lub swobode osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszystkie słowa, wyrażenia i skrótowce zapisane w niniejszej polityce prywatności i pisane z wielkiej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) trzeba traktować według ich definicji zawartej w Regulaminie Sklepu Internetowego,który dostępny jest na stronie sprzedwacy.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych tylko wtedy gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub podjęcia działań na prośbę osoby,której dane dotyczą i jednocześnie jest ona stroną w tym procesie przed zawarciem umowy. Przetwarzanie może odbyć się tylko w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w kilku określonych celach. Administrator może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego oraz przetwarzanie jest bezwzględnie potrzebne do celów wynikających z prawnie udowodnionych interesów administratora lub innych osób w posznowaniu do podstawowych praw i wolności człowieka. W szególności ochronie danych osobowych podlegają nieletni i w stosunku do tych osób stosowana jest nadrzędność prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga powstania co najmniej jednej podstawy wskazanej w tym punkcie polityki prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM (CEL, PODSTAWA, OKRES )

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1) w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sklep Internetowy Pink-Wink za pośrednictwem Administratora korzysta z usług podmiotów zewnętrznych np. w celu realizacji dostawy lub realizacji płatności Administrator współpracuje z takimi podmiotami przetwarzającymi, które gwarantują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa tych osób. Administrator przekazuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji i tylko tym odbiorcom, którzy biorą udział w danym procesie i jest to bezwzględnie konieczne. Przekazanie danych nie następuje do wszystkich podmiotów lub kategorii podmiotów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W procesie przekazywania danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty lub ich kategorie :

⦁ przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze formy dostarczenia Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zgromadzone dane osobowe Klienta konkretnemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi -który wykonuje przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

⦁ instytucje wykonujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w sytuacji Klienta, który dokonuje w Sklepie Internetowym płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu te płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji płatności realizowanej przez Klienta.

⦁ partnerzy systemu ankiet opiniujących - gdy Klient, zgodził się wyrazić opinie na temat Umowy Sprzedaży, Administrator powierza zgromadzone dane osobowe Klienta konkretnemu podmiotowi, który dostarcza system ankiet opiniujących zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Zlecenie wykonywane jest w niezbędnym zakresie do wyrażenia przez Klienta opinii przy użyciu systemu ankiet opiniujących.

⦁ pośrednicy usług dostarczający Administratorowi rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, ułatwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, między innymi Sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu partnerowi, który z nim współpracuje jedynie w przypadku oraz w zakresie koniecznym do przeprowadzenia danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

⦁ pośrednicy usług księgowych, prawnych i doradczych umożliwiający Administratorowi podłoże księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu partnerowi, który z nim współpracuje jedynie w przypadku oraz w zakresie koniecznym do przeprowadzenia danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administrator może używać w Sklepie Internetowym profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Metoda ta polega na automatycznej prognozie bądź analizie poczynań danej osoby na stronie Sklepu Internetowego w celu przypomnienia o niedokończonych zakupach, albo o prawdopodobnym zainteresowaniu produktem na podstawie historii zakupów lub inne działa, które pozwolą klientowi powrócić do Sklepu Internetowego. Profilowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy Administrator posiada dane osobowe konkretnego klienta, np w celu przysłania indywidualnego rabatu. Profilowanie jest tylko indywidualną propozycją ze strony Sklepu Internetowego, a osoba której dane dotyczą ma prawo do niepodajmowania żadnych kroków w celu realizacji zautomatyzowanego przetwarzania. Osoba której dane dotyczą podejmuje swobodną decyzje czy chce skorzystać z takiej formy przywileju.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania oraz danych dotyczących marketingu bezpośredniego na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony, na której osadzony jest Sklep internetowy. Przeczytaj szczegółowe informacje o plikach cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy Pink-Wink może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Pink-Wink

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj